Rhyncholaelia (Rl.) (prev. Brassavola)

Rhyncholaelia (Rl.) (prev. Brassavola)