Muscarella (Previously treated in Pleurothallis subgenus Specklinia)

Muscarella (Previously treated in Pleurothallis subgenus Specklinia)